ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Tanuljunk tanulni Tanácsadó Bt. (a továbbiakban, mint: Adatkezelő) az általa üzemeltetett weboldalon történő látogatásra vonatkozó adatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat (a továbbiakban, mint: Érintett).

Automatikusan naplózott információk
Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (online jelentkezési lapon kitöltött adatok) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra, a szolgáltatások teljesítésének érdekében, a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése érdekében vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

A kezelt adatok köre
Az online jelentkezési lapon regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok:

Az adatgyűjtés célja: a szolgáltatások teljesítése és számlázás.

kapcsolati űrlapon regisztrált felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok:

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel, válaszadás.

A hírlevélre feliratkozók által megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok:

​​​​​​​Az adatgyűjtés célja: tájékoztatás, hírlevélküldés.

Az online kérdőívet kitöltők által megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes adatok:

​​​​​​​Az adatgyűjtés célja: segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel.

Adatkezelés általános elvei
A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatoknak megfelelő módon kerül sor. Személyes adatkezelésre csak az érintett hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul meg. Az Érintett hozzájárulását kényszertől mentesen, önkéntesen adja meg. Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az Érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi. Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, - személyes adatainak helyesbítését, - személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Adatkezelés jogalapja
Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az Érintettek az adatok önkéntes megadásával adják meg.

Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Adatfeldolgozás
Adatkezelő informatikai rendszerüzemeltetőt, mint adatfeldolgozót igénybe vehet az Info tv. rendelkezései alapján kötött szerződés szerint.

Tanuljunk tanulni Tanácsadó Bt.

1163 Budapest, Fizika u. 3.

Cégjegyzékszáma: 01-06-786877

Adószáma: 24372505-1-42

Adatbiztonság
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Tájékoztatáshoz való jog
Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz/Adatfeldolgozóhoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Tanuljunk tanulni Tanácsadó Bt.

1163 Budapest, Fizika u. 3.

kpar@tanuljunktanulni.hu

+36 70 6084633

Érintett bármikor jogosult adatainak törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A zárolásról és a törlésről az Érintetett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Egyéb rendelkezések
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az Adatkezelő fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.